§ 1
Postanowienia ogólne

1. Zarząd Stowarzyszenia SIATKA z siedzibą w Sopocie przy ul. Podjazd 2/4 jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia:
1) kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego zebrania
2) działa na podstawie statutu, uchwał Walnego zebrania członków oraz niniejszego regulaminu
3) zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia
4) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
5) za swoją pracę odpowiada przed Walnym zebraniem członków
2. Zarząd wybierany jest przez Walne zebranie członków w głosowaniu tajnym
w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków i liczy 5 osób
3. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik 2 członków
4. Prezes i pozostali członkowie zarządu wybierani są na Walnym zebraniu
5. Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika /może wybrać wiceprezesa/
6. Kadencja zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne zebranie członków
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia
8. Liczba osób dokooptowanych do zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru
9. Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia, zarząd zwołuje Walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających
10. Do realizacji celów statutowych, projektów i prowadzenia swoich spraw organizacyjnych, Stowarzyszenie prowadzi biuro, w którym, po przegłosowaniu, może zatrudniać pracowników oraz powołać dyrektora odpowiadającego przed zarządem
i Walnym zebraniem.
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

§ 2
Zadania zarządu

1. wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał
i innych aktów normatywnych w tym regulaminów
3. opracowywanie i przedstawianie na walnym zebraniu członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego
4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia
5. określanie szczegółowych kierunków działania
6. opracowywanie preliminarza budżetowego zatwierdzanego uchwałą przez walne zabranie członków
7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
10. określanie wysokości składki członkowskiej
11. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami
12. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego zebrania i regulaminów
13. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę
14. udzielanie kontrolującym oraz walnemu zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz
z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia
15. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy
i składanie ich na walnym zebraniu członków
16. przedkładanie corocznie walnemu zebraniu członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia – zaopiniowanych uprzednio przez komisję rewizyjną

§ 3
Kompetencje i obowiązki zarządu

1. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli
i oświadczeń Walnego zebrania
2. proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia
3. proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających
4. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania
i prowadzonej działalności
5. w uzasadnionej sytuacji, postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania
6. przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
7. wyznaczenie likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji.

§ 4
Kompetencje zarządu w sprawach członkowskich:

1. przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych
w statucie
2. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających
3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia
4. wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia
5. występowanie do Walnego zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia
6. proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

§ 4
Zebrania zarządu

1. Walne zebranie zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona
2. w zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia
3. z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona
i nazwiska oraz funkcje obecnych członków zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują Prezes i protokolant/sekretarz/)
4. zarząd prowadzi rejestr uchwał
5. uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym: zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum)
6. w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
7. na podstawie uchwały pełnego składu, zarząd może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym lub jawnym, po dokonaniu wyboru trybu głosowania
8. w przypadkach nie cierpiących zwłoki, głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego,
z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków zarządu
9. w razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole
10. w przypadku niezastosowania się członka zarządu do wymogów zapisów statutowych, zarząd jest obowiązany, dla dobra Stowarzyszenia, wyłączyć tego członka od udziału
w posiedzeniu zarządu.

§ 5
Obowiązki osób pełniących funkcje w zarządzie

1. prezes Stowarzyszenia kieruje pracami zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
2. sekretarz organizuje pracę zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń zarządu
3. skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich
4. członkowie zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał walnego zebrania Członków i zarządu oraz regulaminów.

§ 6
Biuro Stowarzyszenia SIATKA

1. zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników
2. zarząd udziela pełnomocnictwa osobie kierującej Biurem do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia
3. zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż.
4. w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 7
Walne zebrania członków Stowarzyszenia

1. Zarząd zwołuje walne zebranie:
1) w terminie i w sposób określony w statucie
2) z własnej inicjatywy
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
4) na żądanie komisji rewizyjnej.
2. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia
3. Członkowie pełniący funkcje w zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje zarząd, kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez walne zebranie członków Stowarzyszenia