Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie SIATKA i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sopot.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§3.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

§4.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§5.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§6.

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa za granicą.

§7.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§8

Celami Stowarzyszenia jest organizacja, wpieranie i koordynacja w następujących obszarach
Wydarzenia kulturalne (imprezy, pokazy mody, spotkania z artystami, wernisaże, kabarety, itp.)
– Szerzenie myśli kulturalnej, promowanie młodych zdolnych artystów w alternatywnej przestrzeni

Aktywności biznesowe (konferencje, spotkania z ludźmi ze świata biznesu, itp.)
– Dla wywołania interakcji branżowych, kojarzenie ludzi z pokrewnych oraz odmiennych środowisk biznesowych i artystycznych.
Tworzenie nowej społeczności biznesowo – artystycznej

Aktywności kulturalne (sesje fotograficzne, plany do zdjęć, warsztaty, itp)
– W celu stworzenia nowej ( deficytowej ) przestrzeni dla rozwoju umiejętności artystycznych, manualnych oraz innych działań kreatywnych

Aktywności sportowe (warsztaty sportowe – joga, pokazy filmów ekstremalnych, itp. )
– Element edukacji sportowej ( czynnej i biernej – teoria ) wraz z dbałością o aspekt psychiki i duchowości

A ponadto:
– wspieranie kultury, artystów i twórców, tak aby współpracowali i organizowali się,
– tworzenie, promocja i realizacja programów kreatywnych
– organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– działalność charytatywna,
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
– działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
– kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
– promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

§9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) opracowywanie i realizację programów
2) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych,
3) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych
4) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,
5) ułatwianie aktywności osób objętych programami poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
6) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami i osobami wsółpracujacymi,
7) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów
8) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
9) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
10) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,
11) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
12) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,
13) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
14) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
15) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
16) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
17) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
18) wymianę i edukację kulturalną,
19) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
20) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
21) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
22) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
23) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
24) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
25) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
26) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

§ 10.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §8 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, które są celami pożytku publicznego.
5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
1) jest pełnoletnia,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
5) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,
6) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
7) przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.
2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.

§14.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
2) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1-5.
3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§15.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 1-5.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§16.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§17.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4) regularnego płacenia składek członkowskich,
5) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§18.

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §16 pkt 3, 4 oraz 5.

§19.

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie , przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§20.

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 21

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka Stowarzyszenia,
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
6) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
7) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
9) braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
10) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
11) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
12) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

§22.

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia
§23.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§24.

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§25.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§27.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.

§28.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §22 ust. 3,
4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

§29.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,

§30.

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu.

§31.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§32.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
11) przyjmowanie i wykluczanie członków,
12) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
13) uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§33.

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§34.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
1) tworzyć biura,
2) zatrudniać pracowników,
3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§35.

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.

§36.

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §21 ust. 1 pkt 2-9, 11 i 12.
4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§37.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§38.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§39.

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §36.

§40.

W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.

Rozdział 5
Majątek i fundusze
§41.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
8) dochodów z kapitału,
9) dochodów z działalności gospodarczej,
10) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§42.

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane
1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§43.

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§44.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
1) sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet,
2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
3) działalność agencji reklamowych,
4) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
5) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
6) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
7) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8) pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10) wydawanie książek,
11) wydawanie gazet,
12) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
13) działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych,
14) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
15) pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
16) działalność organizatorów turystyki,
17) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
18) działalność w zakresie informacji turystycznej,
19) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana,
20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
21) badania rynku i opinii publicznej,
22) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
26) działalność agencji pracy tymczasowej,
27) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
28) działalność fotograficzna,
29) działalność związana z tłumaczeniami,
30) działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura,
31) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
33) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
34) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
35) nadawanie programów radiofonicznych,
36) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
37) pozostałe badania i analizy techniczne,
38) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39) działalność związana z projekcją filmów.

Rozdział 6
Zmiany Statutu
§45.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.